Fem personer i et kontorlokale

Investing in women is simply good business!

Norfund og CARE arrangerte seminar om likestilling for å belyse det store potensialet for å øke partnerskap mellom staten, næringsliv og sivilsamfunn.

Økt likestilling og det å satse på kvinner er nøkkelen til utvikling og fattigdomsbekjempelse.

Likestilling er spesielt viktig i disse tider!

Pandemien har bremset fremgangen mot å oppnå likestilling. Kvinner har blitt uforholdsmessig berørt av pandemien, både sosialt og økonomisk. Og, for første gang på 20 år, har den globale fattigdommen økt.
NHO snakker om kvinenrs rettigheter og likestilling i arbeidslivet.

Kvinner har falt ut av arbeidslivet under pandemien

I følge en fersk undersøkelse fra det amerikanske byrået for arbeidsmarkedsstatistikk, var det i USA over 1 million færre kvinner i arbeid i januar 2022 sammenlignet med hva det var i begynnelsen av pandemien (februar 2020). Menn, derimot, er stort sett tilbake i arbeidslivet på samme nivå som før pandemien.

I mange fattige land er statistikken enda dårligere.

Kilde: Bureau of Labor Statistics

NHO, Yara, Norfund og CARE snakker om likestilling

Å inkludere kvinner i økonomien har enorme økonomiske fordeler

All forskning understreker at næringslivet spiller en nøkkelrolle for å oppnå likestilling.

Hvis kvinner deltok i den globale økonomien på lik linje med menn, ville verdens BNP økt med 28 billioner dollar innen 2025. Kilde: PRI, 2022

Hva med verdikjedene?

Likevel blir ikke likestilling og kvinners rettigheter prioritert høyt nok i næringslivet. Vi ser spesielt store mangler i virksomheters globale verdikjeder.

Norske aktører har et like stort ansvar for arbeidstakere hos sine underleverandører, partnerorganisasjoner og avdelinger i ander deler av verden.

Rapporten Gender equality in supply chains (2020) fant at utfordringer inkluderte:

  • Andre sosiale og miljømessige risikoer er prioritert
  • Manglende vilje til å betale ekstra for bedre arbeidsforhold
  • Lave ambisjoner og liten innflytelse på å bedre arbeidsforholdene hos sine leverandører.
Heldigvis er det konkrete tiltak som kan gjøres, men de er alle avhengig av å bli prioritert.

Yara og NHO delte ulike tilnærminger til likestilling og konkrete verktøy for å fremme kvinners rettigheter.

I likhet med Norfund deler de holdningen om at økt likestilling er bra for business og for global utvikling!

CARE og Norfund snakker om kvinners rettigheter i utviklingsland.

Norfunds strategi for likestilling og kvinners økonomiske deltakelse har tre mål:

  1. Sikre like muligheter og fremme kjønnsbalanse på tvers av alle nivåer i Norfund
  2. Fremme like muligheter for menn og kvinner på alle nivåer i selskaper som er investert i gjennom tilgang til kapital
  3. Lære og påvirke relevante aktører til å fremme likestilling

Det er mye snakk om likestilling, men ikke like mye handling

– CARE er en pådriver for å sette likestilling på dagsorden og pushe næringslivet til å holde det de lover. Kaj-Martin Georgsen, generalsekretær i CARE Norge

CAREs rapport, Investing in gender equality 2.0, fant at norske kapitalforvaltere i ulik grad har inkludert likestilling som en del av sin porteføljeforvaltning.

Det er en betydelig forskjell mellom hva kapitalforvaltere gjør, og hva som forventes av dem. Selv om likestilling står på de fleste av kapitalforvalternes agendaer, gjenspeiles det ikke nødvendigvis i investeringene.

CARE er derfor glad for at ulike aktører har ulik tilnærming til å sette likestilling på dagsorden. Det viser behovet for å utveksle kunnskap og erfaringer på tvers.