Trippelkrise i Afghanistan

Eskalerende konflikt, ekstrem tørke og global pandemi har en enorm ødeleggende effekt på befolkningen i Afghanistan. Jenter og kvinner rammes hardest.

Sikkerhetssituasjonen i Afghanistan har forverret seg de siste 5 årene. I dagens situasjon er de humanitære behovene større enn noen gang før.

Afghanistan står i en trippelkrise. Talibans voldsomme fremrykk har en enorm ødeleggende effekt på landet. Samtidig pågår en alvorlig tørkeperiode og global pandemi som forverrer situasjonen ytterligere.

Trippelkrisen som utspiller seg nå, rammer jenter og kvinner hardest. De opplever mer begrenset bevegelsesfrihet, redusert tilgang til beskyttelse, helsetjenester, mat og økonomiske midler.

I en slik situasjon blir kvinner og jenter spesielt sårbare og risikoen for å utsettes for ulike former for kjønnsbasert vold øker dramatisk.


Kvinner i Afghanistan

Kvinner i Afghanistan lever under svært strenge kulturelle normer, med liten mulighet til å påvirke samfunnet de lever i. De utsettes i større grad for diskriminering og vold, både fysisk, politisk, økonomisk og sosialt, og utestenges i praksis fra beslutninger på alle nivåer, inkludert freds- og forsoningsprosesser.

I 2019 var Afghanistan rangert på 157. plass av totalt 162 land på FNs utviklingsprograms indeks som ser på ulikheter mellom kjønnene.


Afghanistan er et av landene med høyest forekomst av kjønnsbasert vold. 51 % av kvinner i alderen 15-49 år har opplevd fysisk eller seksuell vold utøvd av partneren i løpet av livet. Andelen som har opplevd slik vold de siste 12 månenden er på 46 % (UN Women Global Database on Violence against Women).

12,2 % av kvinner føler det er trygt å gå ut alene i sitt nærområde om natten. Afghanistan ligger nest nederst på Women, Peace and Security indeksen, en indeks som ser på kvinners situasjon i hjemmet og samfunnet som helhet.

Mellom 60-80 % blir tvunget inn i ekteskap. Forestillingen om at yngre kvinner er lettere å kontrollere, gjør at jenter blir giftet i ung alder. 17 % av jentene er gift før de fyller 15 år.

Kun 21,6 % kvinner deltar i arbeidslivet. Kvinner må ha menns tillatelse for å søke på jobb, åpne en bankkonto, komme seg til og fra jobb. Menns kontroll over kvinner gjør også at det for mange kvinner er vanskelig å få en jobb utenfor hjemmet (UNDP Gender Inequality Index).


De senere årene har man likevel sett en positiv utvikling i landet på enkelte områder. Blant annet deltar et høyere antall kvinner enn tidligere innen politikken - i 2020 var det 27,2 % kvinner i parlamentet og 4 kvinner i ministerroller. Mødredødeligheten har også gått ned fra 1 600 for hver 100 000 fødsel i 2002 til 638 i 2020.

I den nåværende situasjonen er det en stor fare for at de positive endringene man har sett de siste årene stopper opp eller i verste fall reverseres.


CARE i Afghanistan

CARE har vært til stede i Afghanistan siden 1961 og jobber både med humanitær bistand og langsiktig utviklingshjelp. I dag har CARE prosjekter i nord, sørøst, vest og sentral-Afghanistan.

CARE fokuserer på kvinner og jenter fordi det skaper varige endinger. Kvinner og jenter er også mer utsatt for vold, inkludert kjønnsbasert vold, og diskriminering i krisesituasjoner. Forsking viser også at det er en direkte relasjon mellom konfliktnivået i samfunnet og mer vold i hjemmet. Det er derfor viktig å jobbe for å redusere risikoer og sikre kvinners rett til å leve et liv fri fra vold for å ha et tryggere samfunn.

CARE jobber med utviklingsprosjekt rettet mot utdanning, helse, livsvilkår, seksuell- og reproduktiv helse, og kvinners økonomiske rettigheter. Organisasjonens humanitære respons redder liv, reduserer sårbarhet og hjelper lokalsamfunn å forberede seg for fremtidige kriser.

Kjemper for kvinner lokalt

CARE Norge samarbeider lokale organisasjoner for å styrke kvinners rettigheter og stilling i sitt lokale miljø. Dette skjer gjennom utdanning og bevisstgjøring om kvinners rettigheter, kurs innen lederskap, hjelp til økonomisk selvstendighet, samt forebygging av og respons på kjønnsbasert vold.

CARE jobber med å nå ut til religiøse ledere og andre innflytelsesrike aktører for å skape handlingsrom for kvinner i lokalmiljøene og engasjere menn som allierte i kampen for kvinners frigjøring.

Bli fast giver - forebygg katastrofer og gi hjelp når kriser rammer