CARE Norges innspill om å motvirke seksuell trakassering i norsk arbeidsliv

Ratifisering av ILO-konvensjon 190

Februar 2023

CARE Norge takker for muligheten for å komme med innspill til arbeidet mot vold- og trakassering i norsk arbeidsliv.

Vi støtter forslagene i proposisjonen og tror dette vil være effektfullt i arbeidet med å avskaffe seksuell trakassering i norsk næringsliv. Når vi vet at vold og trakassering i arbeidslivet er skjevt fordelt mellom kjønnene er regjeringens arbeid med temaet en ekstra god nyhet for likestillingsarbeidet i Norge.

Unge kvinner mest utsatt
#Metoo har allerede sparket inn dører. Vi kan ikke gjøre noe annet enn å følge strømmen videre. 8% av volden og trakasseringen som 1 av 5 utsettes for i arbeidslivet er kvinner. Unge kvinner og migrantarbeidere er blant de mest utsatte, ifølge ILOs første globale rapport fra 2022 om vold og trakassering i arbeidslivet (ILO-rapport 2021).

Proposisjonen om ratifiseringen av ILO-konvensjon nr. 190 er en milepæl for norsk og internasjonalt arbeidsliv og på høy tid. Ratifiseringen av konvensjonen er bra for norsk arbeidsliv og et sterkt signal internasjonalt om at dette er et viktig arbeid.

Som internasjonal organisasjon for kvinners rettigheter og muligheter har vi sett over tid at likestillingen er på retur. Norsk arbeidsliv må ta innover seg at kvinnefiendtlige strømninger i tiden strekker seg inn på arbeidsplasser sammen med at digitale sosiale arenaer på og utenfor jobb smeltes sammen og flytter grenser.

Arbeidsmiljø med nulltoleranse for seksuell trakassering
En tydelig definisjon i lovverket av hva trakassering og seksuell trakassering vil gjøre det lettere å forebygge og følge opp trakassering. Ratifiseringen og implementeringen av ILO-konvensjonen nr. 190 vil være viktig.

Norske myndigheter må sikre følgende:

 • Norske arbeidsplasser følger ILO-konvensjonen nr.190
 • Kjønnsperspektivet inkluderes i nasjonale veiledere mot seksuell trakassering på arbeidsplassen
 • Kjønnsperspektivet inkluderes i arbeidstilsynets risikovurderingsskjema og handlingsplaner
 • Kjønnsperspektivet må omfatte alle kjønn

  Videre er det sentralt at norske arbeidsplasser motarbeider forekomsten av seksuell trakassering ved å bygge arbeidsmiljø med nulltoleranse for seksuell trakassering ved å blant annet:
  • Sikre lik representasjon av kjønnene og kjønnsperspektiv ved utarbeidelse av arbeidsplassens risikovurderinger og hms-arbeid
  • Intern informasjonsflyt om arbeidet og opplæring til alle ansatte om seksuell trakassering
  • Etablere interne retningslinjer og kjønnsnøytrale varslingsmekanismer
  • Tiltak for å støtte ansatte som er utsatt