Flere kvinner sitter ute

CAREs innspill til Stortingets Utenriks- og forsvarskomite, Prop 1 S, 2023-2024

Utover dette innspillet er CARE også medavsender på det felles innspillet fra det internasjonale SRHR-nettverket.

CAREs hovedinnspill til statsbudsjettet 2024 er:

 • Likestilling som tverrgående hensyn
 • Likestilling som prioritet i Ukraina-respons
 • Regionbevilgningene må økes
 • Norsk bistand bør kanaliseres gjennom sivilsamfunnsorganisasjoner i større grad.
 • Garantiordningen må ikke tas fra et bistandsbudsjett på under 1 % av BNI

Likestilling som tverrgående hensyn

Stortinget har vedtatt at likestilling skal være et tverrgående hensyn i norsk utviklingspolitikk og regjeringen har operasjonalisert dette ved at likestilling skal være hoved- eller delmål i minst halvparten av porteføljen. Likestillingsmarkøren er allikevel gått ned til fra 41 % i 2022 til 35% i 2022, noe som i hovedsak knyttes til den store økningen i støtte til Ukraina, samt utgifter til flyktninger i Norge.

Motkreftene mot likestilling og kvinners rettigheter er sterke. Derfor bør Norge øke innsatsen for likestilling. Likestilling som tverrgående hensyn må synliggjøres i større grad.

Det er blant annet ikke mulig å lese ut av budsjettet hva som er likestillingskomponenten under de ulike kapitlene og hvordan den konkret berøres i postene, slik at det er umulig å se om budsjettutkastet vil innebære at likestillingsmarkøren vil gå opp.

Norge har forpliktet seg til å oppfylle Norges forpliktelse til SRHR på 10,4 mrd. kroner til SRHR i perioden 2020–2025. Dette inkluderer 760 mill. kroner til kampen mot skadelige skikker for perioden 2020–2023. Det fremgår ikke i hvor stor grad bevilgningen innebærer en innfrielse av denne forpliktelsen.

 • Vi ber Stortinget prioritere likestillingsmålene og at komiteen ber Regjeringen om å styrke den overordnede kjønnsdimensjonen i norsk utviklingsarbeid.
 • Vi ber Stortinget sikre at Norge fyller sine forpliktelse til SRHR

Likestilling som prioritet i Ukraina-respons

En delforklaring til nedgang i likestillingsmarkøren, er Norges støtte til Ukraina. Kvinneorganisasjoner spiller en helt sentral rolle i å hjelpe befolkningen i Ukraina, men er samtidig underrepresentert i humanitær koordinering og beslutningstaking, og i leveranse av den humanitære responsen.

Sivilsamfunnet, og særlig kvinneorganisasjoner, er en betydelig ressurs i den humanitære innsatsen. Det blir særlig tydelig innen kjønnsbasert vold, mental og seksuell helse og for å sikre en nødhjelprespons som lever opp til målet om å «leave no one behind».

 • Vi ber Stortinget sikre helhetlige støtteordninger som addresserer konsekvensen krigen i Ukraina har for kvinner og jenter, spesielt når det gjelder kjønnsbasert vold, seksuell og reproduktiv helse og rettigheter.

Regionbevilgningene må økes

To tredjedeler av Afghanistans befolkning har ifølge FN (OCHA) behov for nødhjelp. Bevilgningen til Afghanistan er i dette budsjettforslaget redusert med 19 % sammenlignet med revidert nasjonalbudsjett. Gjentatte naturkatastrofer og situasjonen i Afghanistan forøvrig – ikke minst for kvinner – tilsier at denne kapittelposten ikke kan kuttes.

Kombinasjonen klimakrise og matusikkerhet også som følge av krigen i Ukraina, har store konsekvenser for mange afrikanske land. Det er derfor viktig å holde støtten til denne regionen oppe.

 • Kap. 159.72: Vi ber Stortinget øke regionbevilgningen til Afghanistan med 100 millioner.
 • Kap. 159.75: Vi ber Stortinget øke regionbevilgningen til Afrika på nivå med revidert nasjonalbudsjett 2023.

Bistand gjennom sivilsamfunn

Rommet for sivilsamfunn krymper i mange land. For å bekjempe dette, bør Norge øke andelen bistand, både langsiktig utviklingssamarbeid og humanitær nødhjelp, som kanaliseres gjennom sivilsamfunn. Det gjelder bistand i sin helhet, og innsats for likestilling spesielt. For å oppnå likestilling er det nødvendig med lokale kvinneorganisasjoner i førersetet. CARE mener det er avgjørende at flere midler går direkte til lokale, herunder prioritere lokale kvinneorganisasjoner i budsjettet.

 • Kap. 170.70: Vi ber Stortinget påse at lokale organisasjoner er en sentral del under de andre kapitlene.
 • Kap. 164.70: Vi ber Stortinget prioritere støtte til lokale kvinneorganisasjoner i norsk innsats for økt likestilling.
 • Vi ber Stortinget påse at Norge følger opp sine forpliktelser om å støtte lokale organisasjoner i sin humanitære bistand, også i Nansenprogrammet (Kap. 179.53).

Garantiordningen

Inkluderingen av risikokapital til private aktører til investering i fornybar energi er 375 mill for mye i et budsjett som allerede ligger under 1% av BNI. CARE mener at garantiordningen bør ligge utenfor bistandsbudsjettet, med mindre budsjettet økes tilsvarende.

Ved gjennomføring av denne viktige ordningen er det kritisk at likestillingstiltak inngår som et av kriteriene for at staten gir garanti til prosjekter. Kvinners deltakelse og plass i det grønne skifte er allerede alt for svak og kvinner neglisjeres når prosjekter i fornybar energi utformes og iverksettes.

 • Kap. 162.72: Vi ber Stortinget påse at garantiordningen kommer i tillegg til foreslått bistandsbudsjett og at likestilling inngår som krav i alle investeringer i ordningen.

Om CARE

CARE er en utviklings- og nødhjelpsorganisasjon. Kvinner og barn rammes hardest av fattigdom. Derfor jobber CARE med likestilling, som et mål i seg selv, og som et middel til å bekjempe fattigdom. CARE er til stede i 102 land. CARE Norge har prosjekter i Myanmar, Niger, Burdundi, Afghanistan, Rwanda, Mali, DR Kongo, Jordan, Syria og Uganda.