CARE Norges innspill til stortingsmelding om handel og grønn globalisering


CARE Norges innspill til nærings- og fiskeridepartementet 31.05.2024

Et oversett handelsoverskudd

Verden er i manko på likestilling. Uten at denne barrieren jobbes aktivt med hos norske bedrifter og i verdikjedene vil det hindre fremgang for norsk næringsliv i internasjonale markeder.

Likestilling har tradisjonelt ikke vært så langt oppe på agendaen når handelsavtaler fremforhandles. Den systematiserte ulikheten mellom kjønnene finnes i både lov- og markedsregulereringer, sosialt aksepterte menneskerettighetsbrudd som kjønnsbasert vold og i en teknologiutvikling som overser kvinner og forsterker kjønnsforskjeller. Dette sløver sansene og er til hinder for økonomisk verdiskapning.

Et av de viktigste virkemidlene i norsk handelspolitikk må derfor være å styrke likestilling og kvinners rettigheter gjennom handelsavtaler og globale omstillingsprosesser.

For å sikre bedre tilgang til og bruk av markeder bør bi- og multilaterale handelsavtaler alltid inneholde likestillingsintegrering (gender mainstreaming) og spesifikke kapitler om hvordan avtalen skal fremme likestilling. Dette inkluderer blant annet

 • økonomisk inkludering og økt markedsadgang for kvinnelige leverandører og entreprenører.
 • likestilte arbeidsrettigheter og lønnsvilkår
 • innhenting og oversikt over kjønnsspesifikke data
 • programmer for teknisk assistanse og kompetanseheving for kvinner.

Likestilling i grønn globalisering

Likestilling må også være en gjennomgående komponent i den grønne globaliseringen. Uten dette havner likestilling, fattigdomsbeskjempelse og dermed kvinners muligheter i baksetet på grunn av sterke motvirkende strømninger.

Vi vet at kvinner og jenter er i en særstilling globalt fordi den største andelen av verdens fattigste som også rammes hardest av klimakrisen og konflikter er kvinner. Flertallet av mennesker som forflyttes av klimaendringer er kvinner. Kvinner har færre rettigheter, eier mindre enn menn og har svekket tilgang til og kontroll over ressurser og teknologi, også i det grønne skiftet.

Den grønne globaliseringen kan skape nye muligheter for kvinner, men kvinner skaper også muligheter i omstillingen selv. Dette kan likestillingslandet Norge og norsk næringsliv stimulere.

Integreringen av likestilling i den grønne omstillingen inkluderer blant annet

 • skape grønne jobber for kvinner
 • kvinner deltar og er representert i beslutningsprosesser om grønn omstilling
 • sikre kvinner direkte tilgang til å utvikle og ta i bruk grønn teknologi
 • kontinuerlig innhenting av, oversikt over og rapportering på kjønnsspesifikke data. Data må samles inn for å kunne både sette og nå mål om positiv endring

I tillegg bør

 • beslutningsprosesser og tiltak tilpasses lokalt fordi lokale sosiale og kulturelle barrierer kan hindre kvinner i å delta
 • interessentdialog med sivilsamfunnet gjøres kontinuerlig
 • regelverk forplikte til positiv endring gjennom eksplisitte krav om å sikre kvinners rettigheter i verdikjeden som for eksempel i åpenhetsloven, CSRD, CSDDD og øvrig regelverk

Norsk næringsliv kan bane vei

Likestilling som en del av handelsavtaler og grønn omstilling er et nødvendig gode. Det kommer ofte ikke av seg selv. Norske bedrifter kan være foregangsmodeller internasjonalt og vise til bestepraksis for inkludering av kvinners rettigheter og økonomiske muligheter i verdikjeden og i den grønne omstillingen.