Foto: Kristian Skalland Moen / Storebrand

Likestilling kan bli motor for økonomisk vekst

Hvis næringsliv og investorer ønsker stabil vekst, bør de bry seg mer om likestilling og mangfold.

De siste årene har det kommet flere rapporter og tall som viser at økt likestilling er smart for den globale økonomien og for utviklingen i land. Full økonomisk likestilling vil ikke bare gi kvinner økonomiske muligheter. Det vil også bidra til vekst for hele samfunnet. Vi kjenner det fra vår egen historie: Som finansdepartementets regnestykke viser, er norske kvinners høye yrkesdeltakelse mer verdt for vårt samfunn enn vår oljeformue.

Til tross for det sterke bevisgrunnlaget både her hjemme og globalt er det en lang vei å gå før likestilling og mangfold også blir sett på som en viktig motor for økonomisk vekst. Det er ikke bare kunnskapsløst – det er uklokt, både for folk og samfunn, inkludert næringsliv og investorer.

Norsk næringsliv har tatt innover seg at de kan og må bidra til FNs bærekraftsmål. Bærekraftsmål nummer fem handler om likestilling. I tillegg til å være et selvstendig bærekraftsmål er likestilling en rød tråd gjennom alle de andre bærekraftsmålene. Det er ikke tilfeldig. Likestilling er avgjørende for at vi skal nå målene.

Rapporten, som er gjennomført av PwC, viser hvor smart det er å investere i bærekraftsmål nummer fem. Vi har sett nærmere på sammenhengen mellom likestilling og vekst. I tillegg til å samle internasjonal forskning på området, har vi gjennomført en analyse av nordiske børsnoterte selskaper. Funnene er interessante: Selskaper med høy kvinneandel i styrer og toppledelse opplever mindre tap og negativ vekst enn selskaper med lav kvinneandel. Kjønnsmangfold i et selskap gir mer kritisk og kreativ tenking. Dette resulterer i flere ideer, mer innovasjon, en sterkere kultur, høyere produktivitet og bedre ledelse. Mangfold og likestilling betyr noe – også for bunnlinja over tid. Derfor er vår oppfordring til norsk næringsliv og investorer: Sats på likestilling, også av ren egeninteresse. Prioriter likestilling i selskapsanalyser, selekter etter likestillingskriterier og bruk investormakten til å gjøre selskaper bedre på likestilling og mangfold.

Norsk næringsliv og investorer bør også ha større ambisjoner enn å se utelukkende på likestilling internt i selskaper. Det betyr også noe hvilken type produkter selskapene produserer. I rapporten tar flere investorer til orde for at det er smart å investere i selskaper som fremmer likestilling gjennom sine varer og tjenester. I mange utviklingsland spesielt, kan det være få selskap med god likestilling internt, men produktene de leverer er derimot avgjørende for kvinners utvikling og likestilling. Likestillingskriteriene som investorer bruker bør derfor også ta høyde for dette.

Å prioritere likestilling høyere som investor er ikke vanskelig, og vi har to enkle råd:

1)Velg den investeringstilnærmingen som passer best med eksisterende investeringsstrategi; likestilling internt i selskaper eller investeringer i selskaper som selger produkter og tjenester som bidrar til likestilling.

2) Sett indikatorer på hvordan likestilling skal måles og vær tydelig på hvordan disse kan legge føringer for investeringene.

"Må vi bry oss om dette også", er det kanskje noen som tenker. Vi vet den holdningen eksisterer. Holdninger som i bunn og grunn mener at likestilling ikke har noe med business å gjøre. Ha gjerne den holdningen videre, men vær klar over at man da tar en økonomisk risiko. For det er penger å tjene på likestilling.

Kronikken ble først publisert hos Dagens Næringsliv 16. juni 2019.