Oljefondet bør fremme likestilling

Likestilling er ikke nevnt med ett ord i Oljefondets ferske årsrapport. Det er på høy tid at forvalterne tar det inn i sine vurderinger.
Oljefondet er våre felles sparepenger, og vi vokter dem godt. Det gjør debatten om hvordan fondet forvaltes betent, og forslag om utvidede retningslinjer blir fort slått ned. Det er farlig å tukle med sparegrisen.

Samtidig venter fondsforvalterne allerede at selskaper de investerer i rapporterer om og forholder seg til globale utfordringer som barns rettigheter, klimaendringer, vannforvaltning, menneskerettigheter, skatt og åpenhet, antikorrupsjon og bærekraftig bruk av havet.

Dette er ansvarlig forvaltning. I takt med at FNs bærekraftsmål blir en rettesnor for stadig flere selskaper og at kundene blir mer kravstore, er det stadig oftere tilfelle at det som er riktig også er lønnsomt.

Klimarisiko er et av de mest opplagte eksemplene på dette: På lang sikt er kostnaden ved å ikke gjøre noe større enn kostnaden ved å tilpasse seg. Det som lønner seg i dag, lønner seg ikke nødvendigvis i morgen, og tidshorisonten endrer seg raskt.

– De syv områdene Oljefondet forholder seg til, sammenfaller i stor grad med bærekraftsmålene, men likevel er ikke likestilling nevnt med ett ord i årsrapporten.

De syv områdene Oljefondet forholder seg til, sammenfaller i stor grad med bærekraftsmålene, men likevel er ikke likestilling nevnt med ett ord i årsrapporten – til tross for at det ifølge FNs generalsekretær er en forutsetning for å nå de andre bærekraftsmålene.

Samtidig er det en positiv sammenheng mellom likestilling og lønnsomhet. I fjor gjennomførte PwC, på oppdrag fra Care og Storebrand, en analyse av nordiske børsnoterte selskaper. Analysen viste at det er en sammenheng mellom andelen kvinner i ledelsen og økonomisk resultat, og at selskaper med høy kvinneandel i styrer og toppledelse har lavere volatilitet og færre år med negative resultater. Dette er i tråd med internasjonal forskning og undersøkelser på samme tema, og underbygges også av World Economic Forum.

CARE har tre forslag til hvordan Oljefondet kan ta hensyn til dette i sine investeringer uten å gå på akkord med målet om høyest mulig avkastning innenfor akseptabel risiko:

Gjør flere undersøkelser innenfor dagens regelverk

Etikkrådet gjør allerede undersøkelser og kan anbefale observasjon eller utelukkelse på bakgrunn av krenkelse av kvinners rettigheter, gjennom menneskerettighetskriteriet i retningslinjene. Dette er allerede gjort, med noe suksess, når det kommer til arbeidsforhold i tekstilindustrien. Det er imidlertid ressurskrevende, og vil kreve at etikkrådet styrkes.

Lag et forventningsdokument om likestilling

På samme måte som fondet i dag opererer med syv dokumenter som setter tydelige forventninger til selskapene det investeres i, kan det opprettes et åttende dokument for likestilling. Dermed bør også likestilling og kvinners rettigheter omtales i fondets årsmelding.

Påvirk styresammensetning i selskaper

Én del av fondets aktive eierskapsutøvelse er at det vurderer hvem som skal sitte i selskapenes styrer. Det finnes mye forskning som viser en positiv sammenheng mellom likestilling i styrer og bedriftenes lønnsomhet og eksponering for risiko. Oljefondets posisjonsnotater om styrets effektivitet og sammensetning danner utgangspunkt for stemmegivning og dialog med selskapenes styrer, men heller ikke her tas likestilling opp. Her kan fondet bruke anledningen til å fremme likestilling i selskapenes styrer.

Vi mener at innsatsen bør styrkes på alle disse områdene. Etikkrådet, finansminister Jan Tore Sanner og Stortingets finanskomité bør alle vurdere hvordan vi best kan bidra til både høyest mulig avkastning og økt likestilling gjennom Oljefondet.

Det vil alle tjene på.

Denne kronikken ble først publisert hos Dagens Næringsliv 2. mars.