Avdekket trakkassering hos underleverandør

Etter å ha avdekket verbal trakassering hos fire underleverandører i Sør-Afrika i 2017, gikk Vinmonopolet til verks for å adressere de underliggende årsakene til at det oppstår konflikter på arbeidsplassen.

Høyt alkoholforbruk og avhengigheter er et utstrakt problem blant arbeiderne på vingårdene. Stilt overfor ledere med manglende lederkompetanse, kan dette ofte føre til konflikter og i enkelte tilfeller trakassering.

Utfordringene ble kartlagt gjennom interessentdialog og et omfattende inspeksjonsprogram i 2017, og i etterkant ble det utviklet og satt i gang kurs som adresserer de underliggende årsakene til utfordringene. Siden kvinner anses som en sårbar gruppe, ble kursene utviklet med en kjønnssensitiv tilnærming og inkluderer forebygging av kjønnsbasert vold og FAS («Fetal alcohol syndrome»).

Adresserer utfordringer i leverandørkjeden

Det er de som hevder at det høye alkoholforbruket blant vingårdsarbeiderne har sine røtter tilbake til det såkalte dop-systemet, hvor arbeiderne fikk en del av lønna i alkohol eller gratis alkohol. Ordningen ble forbudt og avskaffet i 1960, men ble ikke fulgt opp av myndigheten før tre tiår senere.

Gjennom interessentdialog med bl.a. industrirepresentanter, fagforeninger, produsenter og vingårdsarbeidere i Sør-Afrika, har Vinmonopolet fått innsikt i hvordan høyt alkoholforbruk preger arbeidshverdagen, og også hvordan det kan føre til kjønnsbasert vold i samfunnet for øvrig.

Og siden dette ofte henger sammen, har Vinmonopolet hatt en bredere tilnærming til risikoområdet, og satt søkelys på å informere om faren for alkohol- og rusmisbruk og hvordan kvinner knyttet til deres leverandørkjede kan oppleve sårbare situasjoner, som vold i nære relasjoner.

Det er et mål at alle arbeidere i Vinmonopolets leverandørkjede skal ha gode arbeidsvilkår, og ingen skal være utsatt for nedverdigende behandling, vold eller trakassering.

Vinmonopolet erkjenner imidlertid, ved å være del av jordbrukssektoren, at det kan være langt fra mål til virkelighet. Vinmonopolet jobber derfor aktivt med å adressere utfordringene i sin leverandørkjede.

Artikkelbilde

-I dette tilfelle mente vi at vi burde se på konkrete utfordringer i lokalsamfunnet, særlig hvordan kvinner som lever i et miljø preget av alkoholmisbruk har det, samt å øke ledernes kompetanse knyttet til kommunikasjon og konflikthåndtering. Og ettersom kvinner er overrepresentert blant sesongarbeidere i jordbrukssektoren og utgjør en av våre mest sårbare grupper, valgte vi en kjønnssensitiv tilnærming i dette programmet.

Kursene, som ble gjennomført av sosionomer fra den lokale organisasjonen Procare, har fått svært gode tilbakemeldinger. Flere produsenter har sett så stor nytteverdi av kursene at de har valgt å videreføre de på egen hånd. sier Sasha-Monique Elvik, Senior Sustainability Advisor.