Varsling og antikorrupsjon

CARE har nulltoleranse for korrupsjon, seksuell trakassering og overgrep og annen oppførsel som bryter med våre prinsipper.

Varsling er viktig for å si fra om kritikkverdig oppførsel. Det kan være brudd på lover eller CAREs interne regler og etiske retningslinjer. Disse retningslinjene gjelder alle ansatte, partnere, tillitsvalgte og andre som representerer organisasjonen.

Vi oppfordrer alle som sitter på informasjon om slik oppførsel til å varsle. Varsling kan være avgjørende for å avdekke forhold som ikke er akseptable.

Korrupsjon og økonomiske misligheter

CARE har nulltoleranse mot korrupsjon og økonomiske misligheter, og har strenge kontrollrutiner. Vi har fokus på antikorrupsjonsarbeidet i alt arbeid vi gjør. Sterk og systematisk internkontroll er viktig, samt bevisstgjøring og åpenhet. Dersom mistanke om slike forhold oppstår, setter vi i gang undersøkelser i tråd med våre retningslinjer. Vi varsler donor ved mistanke. Etter at saken er ferdigbehandlet, betales misligholdt beløp tilbake til donor.

Seksuell trakassering og overgrep

CARE jobber globalt mot alle former for diskriminering, seksuell trakassering og vold. Det er fullstendig uakseptabelt å bruke sin posisjon til å utnytte andre mennesker. Alle ansatte må gjennomføre opplæring i våre retningslinjer og er gjort godt kjent med våre varslingskanaler.

Våre retningslinjer:

Hvordan følger CARE opp varsler?

CARE ivaretar alle varslere, undersøker saken så raskt som mulig og holder varsleren orientert.

Slik varsler du til CARE:

  • Du kan varsle oss på denne siden om både korrupsjon og seksuell trakassering og overgrep her: https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/100612/index.html.
  • Det er mulig å varsle anonymt. CARE oppfordrer imidlertid til å stå frem med sine mistanker fordi det kan gjøre det lettere å avklare problemene, underbygge påstander og undersøke varselet.

Er det trygt å varsle?

Ja. Den som varsler straffes ikke, og varslerens identitet holdes fortrolig med mindre annet er avtalt med varsleren selv. Ingen varslere skal oppleve trakassering, press eller noen annen form for hevn.