Høringssvar - Bedre kjønnsbalanse i ledelsen i norske selskaper

CARE Norge er engasjert i arbeidet med et mer ansvarlig næringsliv og ser behovet for og verdien av at kommersielle aktører integrerer bærekraft som en naturlig del av sin verdiskaping.

Grunnen til at en bistands- og nødhjelpsorganisasjon som CARE arbeidet aktivt med likestilling som verdiskapning hos næringslivet, er at det betyr en forskjell for mennesker i flere deler av verden, og særlig i fattige og sårbare land.

Gjennom vårt samarbeid med næringslivsaktører ser vi at integrering av likestillingsperspektivet får ringvirkninger, også i verdikjedene.

Vår erfaring gir derfor grunn til å tro at et bredt og helhetlig arbeid med likestilling i hele verdikjeden, forutsetter at selskapet har “orden i eget hus”. Det er svært effektfullt å starte med seg selv og helst på toppen.

Likestilling i ledelsen er viktig for å kunne iverksette flere tiltak utover i virksomheten

Bredere styrking av likestilling

Likestilling er et viktig tema for de aller fleste selskaper og bør derfor inngå som en del av vesentlighetsanalyser, eksempelvis relatert til:

  • Attraktivitet som arbeidsgiver og mulighet for å rekruttere talenter bredere
  • Rettigheter for og behandling av arbeidstagere i produksjon av varer og tjenester, også i verdikjeden
  • Hvordan produkter og tjenester utformes med tanke på at kundene er forskjellige, blant annet ut fra kjønn

Det er en positiv utvikling hos flere globale investorer som i økende grad vektlegger slike forhold i sin vurdering av selskaper. Blant annet har det norske Oljefondet nå utarbeidet et forventningsdokument om humankapital. Et arbeid som CARE og andre sivilsamfunnsaktører har vært delaktige i.

I en gjennomgang som CARE Norge og Finansforbundet har gjort av norske kapitalforvaltere, ser vi at likestilling fortsatt er langt unna å bli godt integrert som tematikk i forvalternes investeringer og oppfølging av selskaper. Vi forventer at det vil endre seg i positiv retning over tid.

Staten som eier og normgiver

CARE Norge vil oppfordre staten, som er en betydelig eier i norsk næringsliv, til å styrke sine forventninger til selskapenes arbeid med likestilling.

Gjennom et sentralt dokument som eksempelvis eierskapsmeldingen kan forventninger til de selskapene staten eier styrkes, også når det gjelder arbeidet med likestilling i hele verdikjeden. I den siste eierskapsmeldingen var likestilling begrenset til å gjelde interne forhold som ledelse.

Vi oppfordrer regjeringen til å utvikle arbeid som varsler at forventningene om selskapers arbeid med likestilling omfatter hele verdikjeden. Åpenhetsloven er et steg i riktig retning.

CARE Norge støtter at det innføres lovbestemte krav til kjønnsbalanse i ledelsen i norske selskaper. Vi mener det er et sentralt verktøy for å fremme et ansvarlig næringsliv hvis virksomhet kan fåringvirkninger for likestilling i flere økonomier og samfunn.