CAREs 6 steg for likestilling i åpenhetsloven

Åpenhetsloven er en game changer for norske bedrifter. Har din bedrift en leverandørkjede? Da gjelder åpenhetsloven også for den. ​

Kvinner er sentrale aktører i globale leverandørkjeder. I flere sektorer er kvinner spesielt utsatt for negativ påvirkning fra bedrifters aktiviteter. ​​

Derfor er det sentralt at norske bedrifter legger kjønnsperspektivet til grunn i arbeidet med åpenhetsloven og aktsomhetsvurderinger. Dette gir økte muligheter for anstendige arbeidsforhold og bærekraft i hele virksomheten. ​​

CARE har laget 6 steg for likestilling i åpenhetsloven. Disse kan norske bedrifter ta med seg i arbeidet med å sikre anstendige arbeidsforhold og forhindre menneskerettighetsbrudd, også i leverandørkjeden.

1.

Innfør interne rutiner i virksomheten

 • Skap et tankesett for all verdiskapning i virksomheten ved at alle rutiner inkluderer eller har gjennomgått et kjønnsperspektiv, også i leverandørkjeden.
 • Sett opp likestilling i leverandørkjeden som et fast punkt på styremøter
Artikkelbilde

2.

Integrer kjønnsperspektivet

 • Etterspør gjennomgående kjønnsanalyse for alle risikoområder på fast basis, også i leverandørkjeden
 • Benytt SheDil som metode i arbeidet med risikohåndtering og likestilling
Artikkelbilde

3.

Sett krav til virksomhetens underleverandører

 • Etterspør deling av bestepraksis på likestilling og identifiser forbedringsaktiviteter hos underleverandører
 • Sørg for å inkludere krav om likestillingstiltak ved kontraktinngåelser
Artikkelbilde

4.

Ha jevnlig dialog med underleverandører

 • Gjør likelønn, rettigheter ved foreldreskap, trakasserings- og voldsmotvirkende tiltak til faste punkter
 • Utarbeid et felles datasett som kan måle likestillingsoppnåelser og utpeke eventuelle hindre
Illustrasjon for jevnlig dialog med underleverandører

5.

Synliggjør underleverandørenes beste praksiser

 • Løft frem positive likestillingtiltak og muligheter i virksomhetens nettverk og kommunikasjonskanaler
 • Gjør virksomhetens likestillingshåndtering lett tilgjenglig for interessenter
Artikkelbilde

6.

Sikre tett og lokalt samarbeid med relevante aktører

 • Kartlegg organisasjoner lokalt og inviter til faste dialogmøter
 • Vurder om klagemekanismer er kjønnssensitive, og ta hensyn til at det kan være hindringer som gjør at kvinner ikke har tilgang til dem
Illustrasjon av lokalt samarbeid med leverandører

Aktsomhetsvurdering

Alle virksomheter som omfattes av åpenhetsloven plikter å utføre aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonaleselskaper.

For at din virksomhet skal oppfylle kravene til aktsomhetsvurderinger etter åpenhetsloven, holder det ikke å bare ha oversikt over forhold internt.

Virksomheten må også kartlegge forholdene i leverandørkjeder og hos andre forretningspartnere.​

Les OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger

Hvordan gjennomføre aktsomhetsvurderinger knyttet til likestilling?

SheDil er et digitalt verktøy utviklet av FOKUS for bedrifter til å gjennomføre kjønnssensitive aktsomhetsvurderinger.

SheDil er skreddersydd for bedrifter og brukeren velger selv om en vil ta i bruk hele eller deler av verktøyet.

Verktøyet designet for å gjøre det enklere for selskaper å levere på kjønnsdimensjonen av bærekraftsmålene, spesielt mål 5 (likestilling) og mål 8 (anstendig arbeid og økonomisk vekst).

Mange afrikanske kvinner står sammen i en årker

Fakta om Åpenhetsloven

Åpenhetsloven er en ny lov, vedtatt av Stortinget, som trådte i kraft 1. juli 2022.​​

Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon.​​

Loven pålegger blant annet virksomhetene en informasjonsplikt og en plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger som skal redegjøres for i en rapport som legges frem.​​

Informasjonsplikten er gjeldene fra loven trer i kraft, mens redegjørelsen for aktsomhetsvurderingen skal senest offentliggjøres 30. juni 2023.​

Foreløpig er det ingen forskrifter knyttet til loven, og etter vår kjennskap er det heller ingen planer om dette.​