Kvinner som graver i jorda

Skriver du ESG-rapporten med eller uten S?

S’en i ESG blir stadig viktigere og mer relevant. Lurer du på hvorfor eller hvordan din bedrift skal forholde seg til dette? Da bør du lese videre.

Det stilles tydeligere krav og forventninger fra kunder, interessenter og myndigheter til bærekraftsrapporteringer og innholdet i disse.

Mange norske selskaper er lovpålagt å rapportere på blant annet bærekraft, vesentlighet og aktsomhet.

Likestilling = bærekraft

Har det slått deg at dersom man skal jobbe med alle bærekraftsmålene som direkte påvirker mennesker, så må man jobbe med likestilling?

Halvparten av jordas befolkning er jenter eller kvinner, så alt som påvirker mennesker, påvirker kvinner, jenter og likestilling. Bærekraftsmål 5 er derfor et svært viktig tverrgående mål.

Likestilling er ikke bare et mål i seg selv, men et verktøy for å bekjempe fattigdom.

Visste du at?

Tall fra verdensbanken viser at:

  • 2.4 mrd. kvinner i arbeidsdyktig alder har ikke samme økonomiske muligheter som menn.
  • 176 land har juridiske barrierer som hindrer kvinners fulle økonomiske deltagelse.
  • Dersom kvinner deltar i formell økonomi øker det verdens BNP med 160 trillioner dollar.

Se hvilke og hvordan bærekraftsmål 5 påvirker og samvirker med andre mål

1. Utrydde fattigdom

For å oppnå en bærekraftig verden må kvinners økonomiske rettigheter styrkes.

Kvinner og jenter utgjør en stor del av verdens fattige. Likestilling i tilgang til utdanning, arbeid og ressurser er avgjørende for å løfte kvinner ut av fattigdom. Økt økonomisk deltakelse blant kvinner bidrar til familiens og samfunnets økonomiske stabilitet og vekst.

SDG1 Illustrasjon av mennesker som holder hverandre i hendene

2. Utrydde sult

Likestilling vil forbedre matsikkerheten i verden.

Når kvinner og menn har like rettigheter og tilgang til ressurser som land og matproduksjon, styrkes matsikkerheten og ernæringssituasjonen i samfunnet. Veien til å utrydde fattigdom blir betydelig kortere.

SDG2 Illustrasjon av suppeskpl som det ryker av

3. God helse og livskvalitet

Likestilling er knyttet til bedre helse for alle. Et likestilt helsetilbud må derfor fremmes for å oppnå dette målet.

Kvinner og jenter møter ofte helsemessige utfordringer knyttet til reproduktiv helse, tilgang til helsetjenester og ernæring.

Tilgang til helsetjenester, informasjon om helse og reproduktive rettigheter er essensielt for å forbedre livskvaliteten til kvinner og jenter.

SDG3 Linje med hjerte på slutten

4. God utdanning

Likestilling er avgjørende for å sikre at jenter og kvinner har lik tilgang til utdanning som gutter og menn.

Dette bidrar til å bryte syklusen av fattigdom, redusere antall barneekteskap og tidlig graviditet. Det gir også jenter og kvinner økt kontroll over eget liv og beslutninger.

SDG4 Illustrasjon av bok og penn

6. Rent vann og gode sanitærforhold

Kvinner og jenter i mange samfunn bærer ansvaret for å skaffe vann og håndtere sanitære forhold.

Likestilling i tilgangen til rent vann og sanitære fasiliteter frigjør tid og ressurser som kan brukes til utdanning, arbeid og annen produktiv aktivitet.

Mangel på rent vann og sanitærprodukter som bind, tamponger og såpe gjør at mange jenter i fattige land må droppe ut av skolen.

SDG6 Illustrasjon av dråpe med vann

8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Kvinner og jenter møter ofte begrensninger i tilgangen til anstendig arbeid, likelønn og karrieremuligheter.

Likestilling i arbeidsmarkedet bidrar til økt produktivitet, innovasjon og økonomisk vekst ved å utnytte hele arbeidsstyrkens potensial og sikre rettferdig behandling og lønn.

SDG8 Søyler og graf med pil som går oppover

10. Mindre ulikheter

Likestilling er en grunnleggende forutsetning for å redusere ulikhet.

Når kvinner og jenter har like muligheter som menn og gutter til utdanning, helse, arbeid og politisk deltakelse, kan det bidra til å utjevne sosiale og økonomiske forskjeller.

Å fremme politikk som sikrer rettferdig inntektsfordeling og tilgang til sosiale velferdsprogrammer kan bidra til å redusere økonomiske forskjeller.

SDG10 Illustrasjon med likhetstegn

11. Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Å fremme kvinners deltakelse i beslutningstaking og planlegging av byutviklingsprosjekter er avgjørende for å skape bærekraftige byer.

Likestilling handler også om å skape trygge og inkluderende offentlige rom hvor alle kan delta og trives. Dette innebærer å bekjempe vold og trakassering i offentlige områder og fremme tilgang til grøntområder og rekreasjonsmuligheter for alle.


SDG11 Illustrasjon med bygninger

13. Stoppe klimaendringene

Kvinner rammes hardere i klimakrisen. I mange utviklingsland må blant annet jenter og kvinner gå langt for å få tak i vann.

For å stoppe klimaendringene er det avgjørende å inkludere kvinner i beslutningsprosesser knyttet til klimatiltak.

SDG13 Illustrasjon av øye og jordklode

16. Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner

Kvinner og jenter lider ofte mest under konflikter og vold, og har begrenset tilgang til rettssystemet og beskyttelse mot vold og overgrep. Likestilling i rettssystemet og styrking av kvinners rettigheter bidrar til å fremme fred, rettferdighet og sterke institusjoner.

Når kvinners stemmer blir hørt og kvinners rettigheter blir fremmet, blir samfunnet mer rettferdig og demokratiske institusjoner styrkes.

SDG16 Illustrasjon av fredsdue

17. Samarbeid for å nå målene

Alle samfunnsaktører må involveres for å fremme godt samarbeid. Kvinner må derfor på lik linje som menn inkluderes for å oppnå bærekraftsmålene.

Artikkelbilde