Hennes stemme - hennes drømmer

Kvinner skal bli hørt og delta i beslutninger som angår dem selv og samfunnet. Derfor gir CARE opplæring i politisk lederskap og deltakelse.

Lederutvikling

Både lokalt og globalt er kvinner underrepresentert i ledende stillinger. Å utjevne kjønnsforskjellene blant ledere er essensielt for å oppnå likestilling generelt.

CARE gir opplæring og støtte til at kvinner som viser potensial og interesse får utviklet sine lederegenskaper, blant annet gjennom kurs i tale og forhandlingsteknikk. I tillegg jobber vi med å forberede kvinner før de presenterer seg som kandidater i lokale valg.

Kvinners politiske deltakelse og samfunnsdeltakelse

Kvinner blir mange steder holdt utenfor beslutningsprosesser både hjemme og i samfunnet, på grunn av sosiale normer, tradisjoner og lovgivning.

CARE legger til rette for dialog mellom spare- og lånegrupper og lokale politikere, samtidig som vi jobber med de politiske partiene i de aktuelle landene for å få økt bevissthet om kjønn og kjønnsbalanse i politikken.

Flere steder har det som startet som spare- og lånegrupper utviklet seg til bevegelser som kjemper for kvinners politiske, økonomiske og sosiale deltakelse.

Styrke kvinners rolle i beredskapsarbeid

Kvinner vet selv best hva kvinners behov er, og trenger å bli bli hørt i beredskapsarbeidet. CARE jobber sammen med kvinner som bor i utsatte områder slik at de kan være beredt og håndtere katastrofer når det inntreffer. Spesielt i områder utsatt for gjentakende tørke er det viktig å tenke langsiktig. Kriser og konflikter er ofte vedvarende, eller kommer i sykluser.

Vi etablerer kornbanker for å være forberedt på matkrise. Kvinner som driver kornbanker blir viktige og relevante i myndighetenes beredskapsplaner, noe som også gir tyngde til å bli hørt i andre saker.

På samme måte kan CAREs rolle være å sikre kvinnners stemme i sentrale beslutninger når beredskapsplaner lages, eller når profesjonelle beredskapsgrupper ankommer for å tilby helsetjenester til kvinnene på stedet.

Hjelp kvinners stemme å nå frem - bli fast giver i dag!