Hennes stemme - hennes drømmer

Kvinner skal bli hørt og delta i beslutninger som angår dem selv og samfunnet . Derfor gir CARE opplæring i politisk lederskap og deltakelse.

Lederutvikling

Både lokalt og globalt er kvinner underrepresentert i ledende stillinger. Å utjevne kjønnsforskjellene blant ledere er essensielt for å oppnå likestilling generelt.

CARE gir opplæring og støtte til at kvinner som viser potensial og interesse får utviklet sine lederegenskaper, blant annet gjennom kurs i tale. og forhandlingsteknikk. I tillegg jobber vi med å forberede kvinner før de presenterer seg som kandidater i lokale valg.

Kvinners politiske deltakelse og samfunnsdeltakelse

Kvinner blir mange steder holdt utenfor beslutningsprosesser både hjemme og i samfunnet, på grunn av sosiale normer, tradisjoner og lovgivning.

CARE legger til rette for dialog mellom spare- og lånegrupper og lokale politikere, samtidig som vi jobber med de politiske partiene i de aktuelle landene for å få økt bevissthet om kjønn og kjønnsbalanse i politikken.

Flere steder har det som startet som spare- og lånegrupperutviklet seg til bevegelser som kjemper for kvinners politiske, økonomiske og sosiale deltakelse.

«Mitt håp for fremtiden er at alle jenter kan fullføre utdanning en sin og bli ansvarlige kvinner som kan være en ressurs for landet sitt og familiene sine.» Hadjo Djibo er en av de mest politisk aktive kvinnene i Niger

Styrke kvinners rolle i beredskapsarbeid

Kvinner vet selv best hva kvinners behov er, og trenger å bli bli hørt i beredskapsarbeidet. CARE jobber sammen med kvinner som bor i utsatte områder slik at de kan være beredt og håndtere katastrofer når det inntreffer. Spesielt i områder utsatt for gjentakende tørke er det viktig å tenke langsiktig. Kriser og konflikter er ofte vedvarende, eller kommer i sykluser.

Vi etablerer kornbanker for å være forberedt på matkrise. Kvinner som driver kornbanker blir viktige og relevante i myndighetenes beredskapsplaner, noe som også gir tyngde til å bli hørt i andre saker.

På samme måte kan CAREs rolle være å sikre kvinnners stemme i sentrale beslutninger når beredskapsplaner lages, eller når profesjonelle beredskapsgrupper ankommer for å tilby helsetjenester til kvinnene på stedet.

Hjelp kvinners stemme å nå frem - bli fast giver i dag!

hver måned