Hun reiser alene

Hun er nødt til å stole på deg. Hennes desperasjon er lett å utnytte. Hun er IKKE en vare.

Å flykte er noe av det farligste jenter og kvinner utsetter seg for. De er ofte slitne, sultne og desperate – et lett bytte for menneskesmuglere. Menneskehandel er et grovt brudd på kvinners rettigheter. Menneskehandel er kjønnsbasert vold.

Kjønnsbasert vold

 • En alvorlig form for vold og diskriminering som følge av sosialt konstruerte kjønnsroller.
 • Defineres som seksuell, fysisk, emosjonell, psykisk og økonomisk vold, voldtekt, tvangs- og barneekteskap, kjønnslemlestelse, vold mot seksuelle minoriteter og æresdrap.
 • Forekommer mellom partnere, i nære relasjoner og i det offentlige rom, hvor det kan begås av både bekjente eller fremmede.
 • Har store negative konsekvenser for voldsutsattes fysiske, psykiske og seksuelle helse, økonomi, utvikling og identitet. I verste fall kan det være fatalt.
 • Gir også negative konsekvenser for voldsutsattes familie og samfunnet generelt.
En mor på flukt med sine barn.
Kvinner på flukt fra Ukraina. Foto: CARE

I krisesituasjoner som konflikter og krig ser vi gang på gang at jenter og kvinner er spesielt utsatt for kjønnsbasert vold og menneskehandel.

– Desperasjon og frykt kan ofte føre til farlige avgjørelser for å overleve. Dessverre kan dette få fatale konsekvenser, sier Victoria Nordli, rådgiver og ekspert på kjønnsbasert vold i CARE Norge.

– Tenk deg selv om du ble drevet på flukt. Bak deg er det krig. Du må bort fra situasjonen for å overleve. Du er heldig og får tilbud om transport for å komme i sikkerhet. Du sier ja. Victoria Nordli, rådgiver og ekspert på kjønnsbasert vold i CARE Norge
Konsekvensene kan for mange være prostitusjon, fysisk vold, overgrep og tvangs- og barneekteskap.

Kjønnsbasert vold øker under konflikter

 • 1 av 3 kvinner blir utsatt for fysisk eller seksuell vold i løpet av livet
 • 2 av 3 av kvinner blir utsatt for kjønnsbasert vold i en krisesituasjon

  Kilde: WHO

I krise og konflikt er kvinner blant de mest sårbare

Humanitære kriser øker risikoen for å bli utsatt for, øker forekomsten av, og kan bringe med seg nye former for, kjønnsbasert vold.

Krise og konflikt kan ødelegge familierelasjoner, infrastruktur og velferdstjenester, og hindre tiltgang til ressurser som ivaretar kvinners grunnleggende behov.

Uten tilgang til personlige eiendeler eller informasjon om hjelp, blir kvinner og jenter sårbare for utnyttelse.
– Da står man i fare for å bli presset til å ta mer risikofylte avgjørelser for å overleve, for å få tilgang på mat og penger. Victoria Nordli

Konsekvensene kan være mange og ulike, men kvinner og jenters livssituasjon og helse blir satt i fare. De kan blant annet oppleve økt risiko for uønsket graviditet, kjønnssykdom, komplikasjoner i forbindelse med graviditet og mødredødelighet.

Vi vet også at kjønnsbasert vold blir brukt som våpen for å oppnå militære mål.

Kvinne med Jeg reiser alene lapp rundt halsen

Hva gjør CARE?

CAREs nødhjelp ivaretar kvinner, menn, jenter og gutters ulike behov.

Vi har en tilnærming som går på tvers av sektorer for å integrere kjønnsperspektivet i alle prosesser og ledd i den humanitære responsen. Det betyr å fremme og styrke kvinners og jenters stemme og lederskapsrolle, og å engasjere menn og gutter for å endre normer og praksis som diskriminerer og ekskluderer kvinner og jenter.

Fire hovedkomponenter ivaretar kjønnsperspektivet i nødhjelp:

 • Kjønnsanalyser for å forstå den nye situasjonen som følge av krisen, hvordan relasjoner mellom kvinner og menn har endret seg, hvilke behov og bekymringer befolkningen har, hva de prioriterer og hvilke overlevelsesstrategier kvinner, jenter, menn og gutter bruker.
  • Kjønnsanalyser foretatt av CI/CARE globalt i ulike land kan finnes her.
 • Innføre minstekrav til risikoreduserende tiltak på tvers av sektorer. Det innebærer å sikre trygg tilgang på vann, mat, sanitet og hygiene, husly og seksuelle og reproduktive helsetjenester.
 • Sørge for at kvinner rammet av krisen blir hørt og har en aktiv lederrolle i den humanitære responsen, på tvers av sektorer.
 • Sikre målrettede tiltak for å beskytte mot kjønnsbasert vold, både gjennom å redusere risiko, tilby støtte og hjelp (medisinsk, psykisk, juridisk, sikkerhet), og jobbe forebyggende.
  • Les mer om CAREs metode her.

Hjelp kvinner på flukt fra krig og kriser