Med dagens tempo vil det ta 131 år å oppnå likestilling globalt. Derfor gir vi deg 131 grunner til å feire kvinnedagen.

 1. Kvinners rettigheter er menneskerettigheter
 2. Kvinner tjener mindre enn menn
 3. Vi må øke bevisstheten om likestillingsutfordringer
 4. Klimaendringer rammer kvinner hardest: Det er ventet at én av fire kvinner vil leve med moderat til alvorlig matusikkerhet innen 2030
 5. Flere norske kvinner ble drept av sine tidligere partnere i starten av 2024
 6. Likestilling bør være et mål i seg selv
 7. Likestilling er sunt for demokratiet
 8. Det er fortsatt mye uoppnådd innen kvinners økonomiske rettigheter: 2.4 mrd. kvinner i arbeidsdyktig alder har ikke samme økonomiske muligheter som menn
 9. Mange kvinner ikke har tilgang til trygg helsehjelp
 10. Kvinners rettigheter til reproduktiv helse må fremmes
 11. Kun 0,7 % av kapitalen i Norden går til kvinnelige gründere
 12. Når kvinner blir hørt, blir samfunn mer bærekraftig
 13. Likestilling reduserer fattigdom
 14. Kvinner er en nøkkel til å bli kvitt fattigdom
 15. Kvinner bruker i snitt omlag 2,5 timer mer (!) på husarbeid hver dag enn menn daglig
 16. Likestilling er knyttet til bedre helse for alle
 17. Likestilling bidrar til bærekraftig samfunnsutvikling
 18. Likestilling styrker arbeidsskraften i samfunnet
 19. Likestilling ofte går hånd i hånd med mer trivsel i samfunnet
 20. Mange kvinner hindres i å delta i politiske prosesser
 21. Mange kvinner nektes retten til abort
 22. Likestilling er fundamentalt for rettssystemet og likhet for loven: Kun 12 land har like lovfestede rettigheter for menn og kvinner.
 23. Fordi vi må støtte kvinner i vitenskap og teknologi
 24. Fordi kvinners omsorgsarbeid må anerkjennes
 25. Fordi vi trenger flere kvinnelig entreprenører
 26. Kvinner får mindre startkapital som entreprenører enn menn
 27. Kvinner har mindre penger i fond og aksjer enn menn
 28. Likestilling kommer ikke av selg selv, heller ikke i hjemmet
 29. Kvinners rettigheter er en viktig del av bærekraftig utvikling
 30. Ikke alle kvinner får lov til å stemme ved valg
 31. Det forskes for lite på kvinnehelse
 32. Fordi likestilt tilgang til helsehjelp burde være en selvfølge
 33. Kvinner er blant de mest sårbare i krig og konflikt
 34. Fordi det å flykte er noe av det farligste kvinner kan gjøre
 35. Kvinner dør i fødsel som følge av for dårlig helsehjelp for kvinner
 36. Kvinner og jenter er særlig utsatt for kjønnsbaserte overgrep
 37. Kvinner er særlig utsatt for vold fra partner
 38. Mange jenter slutter på skolen når de får mensen, på grunn av fordommer og kunnskapsmangel
 39. Kvinner diskrimineres og trakasseres på arbeidsplassen
 40. Likestilling bidrar til mer inkluderende arbeidsplasser
 41. Likestilling bidrar til å forebygge vold
 42. Likestilling bidrar til å bekjempe seksuell trakassering
 43. Likestilling gir bedre kontroll over familieplanlegging
 44. Likestilling gir bedre rettigheter innen seksuelle og reproduktive rettigheter
 45. Likestilling bidrar verdiskapning
 46. Likestilling sikrer rettferdig fordeling av ressurser
 47. Likestilling er bra for familiens økonomi
 48. I 34 land har ikke kvinner like arverettigheter som menn
 49. Kvinner eier minimalt av all eiendom i verden - noen studier har vist at kvinner eier så lite som 1 prosent!
 50. Ingen er fri før alle er fri
 51. 28 land har fortsatt ikke lover som sikrer kvinner like rettigheter som menn når det gjelder ekteskap og skilsmisse
 52. Over 40 prosent av verdens befolkning har fordommer mot kvinner
 53. Ni av ti norske kvinner som har mensen har menssmerter, og mange med sterke smerter opplever å ikke bli tatt på alvor av helsevesenet
 54. Kun fire land i verden har mer enn 50 prosent kvinner i sin lovgivende forsamling
 55. To tredjedeler av verdens analfabeter er kvinner (å kunne skrive, lese og regne er i mange tilfeller avgjørende for makt i eget liv)
 56. Fordi det i Norge fortsatt i stor grad er menn som tar beslutninger om økonomi i parforholdet
 57. Menn som lever i likestilte forhold, har bedre helse og lever lengre
 58. Mange kvinner opplever å ikke ha råd til å skille seg
 59. Kvinner er særlig utsatt for økonomisk vold
 60. Fire av ti norske kvinner sliter med å fungere i hverdagen på grunn av menssmerter
 61. Kvinner og jenter må betale for mensprodukter - mange har ikke råd
 62. Det forskes for lite på endometriose, som rammer en av ti kvinner
 63. Kvinner har mindre kjente symptomer på hjerteinfarkt enn menn
 64. Noen steder i verden har ikke kvinner mulighet til å åpne en bankkonto på egenhånd
 65. Seksualisert vold mot kvinner brukes som våpen i krig
 66. Når kvinner inkluderes i fredsprosesser øker sjansen for fred
 67. Uten likestilling kan vi ikke oppnå FNs bærekraftsmål
 68. 63 prosent av norske ledere ledere er menn og kun 37 prosent er kvinner
 69. Kjønnsbasert diskriminering i helsevesenet må bekjempes for å sikre kvinners rett til helsehjelp
 70. Likestilling reduserer omsorgsbyrden for kvinner
 71. Kvinner får avslag på jobbsøknader fordi de er gravide eller planlegger å bli det
 72. Land som får farta opp med likestilling, er viktige forbilder
 73. Skadelige holdninger går i arv
 74. Vi må tilrettelegge for arbeidende mødre globalt - kvinner som blir gravide bør få permisjon, ikke sparken
 75. Utdaterte kjønnsroller må utfordres
 76. Likestilling bidrar til å rette opp historiske urettferdigheter og skape et samfunn som er mer rettferdig og inkluderende
 77. Kvinner kun utgjør 7 prosent av verdens statsledere
 78. Kun en av fire av verdens folkevalgte er kvinner
 79. En av tre kvinner globalt har opplevd å bli utsatt for vold eller seksuelle overgrep
 80. Ikke alle jenter får lov til å gå på skolen når de har mensen
 81. Ikke alle jenter vet hva mensen er når de får det
 82. En jente giftes bort hvert tredje sekund
 83. Omfanget av seksuell vold er fire ganger så høy for jenter enn for gutter (og målet må ikke være at flere gutter rammes, men at færre rammes generelt)
 84. Det tar i gjennomsnitt syv år å stille diagnosen Endometriose i Norge i dag.
 85. Mange kvinner er redde for å gå alene hjem i mørket
 86. Kvinner får mindre pensjon enn menn
 87. Kvinner tar større ansvar for ulønna omsorg enn menn
 88. Kvinner jobber mer ufrivillig deltid enn menn
 89. På verdensbasis er mindre enn 50 prosent av kvinner i arbeidsdyktig alder aktive i arbeidslivet
 90. 259 millioner kvinner mangler tilgang på internett i verden i dag
 91. 178 land har diskriminerende lover som hindre kvinner i å delta i økonomien og på arbeidsmarkedet på lik linje som menn
 92. Rundt 130 millioner jenter mellom 6 og 17 år går ikke på skole i verden i dag
 93. Usunne skjønnhetsidealer i samfunnet fremmer kroppspress
 94. Unge kvinner og jenter er ekstra sårbare for kroppspress
 95. 90 prosent av pasienter med spiseforstyrrelser er unge kvinner
 96. Vi har bare har hatt to kvinnelige statsministre i Norge
 97. Mer enn 200 millioner jenter og kvinner som lever i dag er utsatt for kjønnslemlestelse
 98. Vinneren av Nobels fredspris i 2023, Narges Mohammadi, sitter fengslet i Iran
 99. Selv om nesten like mange gutter og jenter begynner på barneskolen i verden i dag, er det langt flere jenter enn gutter som ikke fullfører
 100. Ale må få tilgang til seksualundervisning
 101. Alle må ha tilgang til og kunnskap om prevensjon
 102. Likestilling er en vedvarende kamp som krever kontinuerlig innsats
 103. Kvinner globalt rammes hardere av klimakrisen
 104. Alle skal ha rett på et likestilt rettsvesen
 105. Kvinner opplever mer stress på grunn av samfunnsmessige forventninger og diskriminering
 106. Alle kvinner som er utsatt for vold og overgrep skal ha tilgang til god psykisk og fysisk helsehjelp
 107. Norge er på topplisten over verdens mest likestilte land, men likevel tjener kvinner i snitt kun 87,6 prosent av det menns tjener (tall fra 2022).
 108. Hvert syvende sekund mister en gravid kvinne eller et nyfødt barn livet. Mange av dødsfallene kunne vært unngått.
 109. Kunstig intelligens utvikles i stor grad av menn, ofte med utgangspunkt i datasett som ikke er representative for mangfoldet i befolkningen
 110. Kun 9,5 prosent av utviklere og programmere er kvinner (2023)
 111. Mange norske kvinner lever med kraftige smerter i årevis uten å få hjelp
 112. Det må forskes mer på overgangsalderen så flere kvinner kan gjennomleve den uten store plager
 113. Norske kvinner får i snitt 26 prosent mindre i pensjon enn menn
 114. Likestilling i hjemmet er avgjørende for å fremme likestilling i samfunnet
 115. En av ti norske kvinner vil utvikle brystkreft i løpet av livet
 116. 400 000 norske kvinner ikke tar livsmorshalsprøve som anbefalt (sjekk deg!)
 117. I 8 av 10 husholdninger som ikke har vann, er det kvinnens ansvar å gå langt for å hente vann
 118. Kvinners deltakelse i sport får ofte mindre ressurser og oppmerksomhet
 119. Kvinners rett til å arve eiendom er begrenset i mange kulturer og samfunn
 120. Alle mennesker skal vite at de er like mye verdt som andre
 121. Likestilling fremmer innovasjon
 122. Kvinner selv skal bestemmer når og hvor mange barn de vil ha
 123. Flere menn må engasjere seg i kampen for likestilling
 124. Det finnes bare fire land i verden hvor mer enn 50 prosent av ledelsen i landet er kvinner
 125. Bare 13 prosent av eiere globalt av landbrukseiendom er kvinner
 126. I fattige familier og i kriser, er det som oftest kvinner som spiser sist og minst
 127. Jenter slutter oftere på skolen enn gutter for å jobbe, eller passe småsøsken mens foreldrene er på jobb.
 128. 257 millioner kvinner som ikke ønsker å bli gravide mangler trygge og moderne prevensjonsmidler
 129. 45 prosent av alle aborter i verden er utført på en utrygg måte
 130. 35 prosent av alle kvinner i verden av opplevd fysisk vold og/eller seksuelle overgrep (2021)
 131. Vi har ikke tid til å vente 131 år

Les mer om hvordan det står til med likestillingen globalt i Gender Gap Report, som utgis av World Economic Forum.