Halve bilde viser illustrasjon av likestilling i verdikjeden. Andre halvdel viser en ung kvinne som jobber på en tekstilfabrikk i Bangladesh

Likestilling, en kritisk suksessfaktor i åpenhetsloven

Åpenhetsloven er norske bedrifters gullbillett for å sikre at de opererer bærekraftig både internt og i verdikjeden.

Dette snakket vi om på CARE Talks 1.juni hos Deloitte i Oslo. Fikk du ikke med deg arrangementet, se opptak her.

CARE Norge og Deloitte har gått sammen om å se nærmere på hvordan norske bedrifter inkluderer kjønnsperspektivet i arbeidet for å sikre menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold – altså i sine aktsomhetsvurderinger.

Sammen står vi bak rapporten Gender Equality and the Norwegian Transparency Act: Implementing the Gender Perspective in Human Rights Due Diligence.

Rapporten ser nærmere på i hvilken grad norske bedrifter underlagt åpenhetsloven gjør aktsomhetsvurderinger for menneskerettigheter og inkluderer kjønnsperspektivet i disse.

Gjennom analyser av årsrapporter, dybdeintervjuer og en åpen spørreundersøkelse ser vi at Norges 50 største bedrifter utøver aktsomhetsvurderinger for menneskerettigheter i stor grad. På samme tid er det behov for økt grad av bevissthet rundt kjønnsperspektivet som tema og konkrete verktøy i arbeidet.

Hovedfunn

  • Åpenhetsloven har gitt menneskerettighetsarbeid økt oppmerksomhet
  • De fleste bedrifter utfører aktsomhetsvurderinger for virksomhetene og verdikjeden, men modenhetsnivået varierer
  • Relativt få bedrifter tar i betraktning på hvilken måte risiko for menneskerettighetsbrudd kan påvirke kjønnene ulikt
  • Manglende kunnskap om kjønnsspesifikke risikoer og hvordan bedrifter kan integrere et kjønnsperspektiv, kan være grunner til hvorfor mange bedrifter ikke inkluderer kjønnsperspektivet i aktsomhetsvurderingene for menneskerettighetsbrudd

Viktige skritt for å lykkes

  • Forankre bevissthet og kunnskap om kjønnsperspektiv
  • Tilpass aktsomhetsvurderinger til bedriftens kontekst, drift og verdikjede
  • Involver kvinner i interessentdialogen
  • Samle kjønnspesifikke data og årsaker til potensielle risikoer for diskriminering
  • Utfør kjønnssensitive revisjoner
  • Etabler kjønnsnøytrale rapporteringskanaler
Illustrasjon av lokalt samarbeid med leverandører