La kvinnene få sin stemme hørt

I dag har kvinner stemmerett i de aller fleste land, likevel hindres kvinner over hele verden fra å møte opp ved valglokalene.

Det er kanskje uvirkelig å tenke at kvinner i Norge ikke skal ha stemmerett. Men det er bare litt over 100 år siden norske kvinner fikk stemmerett på lik linje med menn. Fortsatt er det millioner av kvinner verden over som har begrensede muligheter til å stemme.

CARE jobber over hele verden, og i flere av disse landene blir kvinner holdt utenfor beslutningsprosesser både hjemme og i samfunnet på grunn av sosiale normer, tradisjoner og lovgivning. I flere land har kvinner stemmerett ifølge loven, men de blir allikevel hindret fra å stemme og risikerer å bli trakassert og utsatt for vold ved valglokalene. I enkelte land må kvinner til og med ha tillatelse fra en mann for å kunne stemme.

– Det blir ingen løsning på problemer samfunnet står overfor når kvinner holdes utenfor og får begrenset mulighet til å delta i politiske beslutninger.

CARE støtter kvinner i å stille til valg og ta del i politikken, og jobber for at kvinners stemme skal bli hørt og kunne ta del i viktige beslutningsprosesser.

Der CARE har hatt langvarig tilstedeværelse ser vi forbedring av de fleste samfunnsmessige forhold når kvinner får bidra i demokratiet, spesielt når de kan påvirke politikk og rettssystem. For å fremme kvinners rettigheter og likestilling, bidrar CARE med blant annet opplæring i rettigheter, likestilling og samfunnskunnskap, samt støtter kvinners politiske deltakelse. Vi jobber også med de politiske partiene i de aktuelle landene for å få økt bevissthet om kjønn og kjønnsbalanse i politikken.

Vi i Norge er heldige som har et velfungerende demokrati, hvor både kvinner og menn kan bruke stemmeretten slik vi ønsker. Bruk stemmeretten din, og ikke ta den for gitt.

Godt valg!

Bidra til å styrke kvinners stemme!