Hva er kjønnsbasert vold?

Kjønnsbasert vold rammer jenter og kvinner hardest og er et av de mest systematiske og utbredte menneskerettighetsbruddene i verden.

Kjønnsbasert vold har en alvorlig og ofte varig effekt på den fysiske, seksuelle og mentale helsen til de utsatte og familiene deres. Det har også store konsekvenser for samfunnet vi bor i og på verdensøkonomien. Men hva er egentlig kjønnsbasert vold, og hva kan vi gjøre for å få slutt på det?

Dette er kjønnsbasert vold

FN definerer kjønnsbasert vold som skadelige handlinger rettet mot et individ basert på deres kjønn mot deres vilje.


Kjønnsbasert vold inkluderer:

 • Fysisk vold
 • Seksuell vold
 • Psykisk vold
 • Sosio-økonomiske skader
 • Trusler
 • Tvang
 • Frihetsberøvelse

Eksempler på dette kan være partnervold, voldtekt, barneekteskap, kjønnslemlestelse eller æresdrap (FN). Å med vilje hindre noen tilgang til utdanning eller tjenester, eller kontroll over egen inntekt, er andre eksempler på kjønnsbasert vold.

Kjønnsbasert vold kan forekomme i nære relasjoner og i det offentlige rom, hvor det kan begås av bekjente eller fremmede.


Fakta om kjønnsbasert vold

 • Globalt opplever 1 av 3 kvinner kjønnsbasert vold i løpet av livet
 • De fleste overgrep er begått av en partner
 • Globalt blir 45 000 jenter og kvinner drept av en partner eller et familiemedlem hvert år. Dette tilsvarer over 50 prosent av alle drap av kvinner
 • 49 land i verden har ingen lov som forbyr partnervold og 112 land hand har ingen lov som forbyr voldtekt i ekteskap
 • Opptil 50 prosent av alle seksuelle overgrep skjer mot jenter under 16 år
 • 650 millioner av dagens kvinner blir giftet bort før de fyller 18 år
 • Rundt 70 % av alle usatt for menneskehandel er jenter eller kvinner. 79 % av menneskehandel har seksuell utnytting som formål

På grunn av stigma rundt denne typen vold og frykt for konsekvensene for å stå frem, er det mange voldsutsatte som ikke søker hjelp. Det betyr at de reelle tallene nok er mye høyere.

Det estimeres at rundt 40 prosent av kvinner som opplever vold ikke søker noen form for hjelp (UN Women).

Årsakene til kjønnsbasert vold er mange

Kjønnsbasert vold er et resultat av sosiale ulikheter mellom kjønnene. Samtidig kan fattigdom og mangel på infrastruktur øke risikoen. Jenter og kvinner er derfor spesielt utsatt i krisesituasjoner som følge av konflikt eller naturkatastrofer.

I krig og konflikt brukes ofte seksuelle overgrep, tvangs- og barneekteskap, og handel med kvinner og barn som våpen av stridende parter. Dette er i dag anerkjent som forbrytelser mot menneskeheten.

Slik arbeider CARE med kjønnsbasert vold

Som en internasjonal bistands- og nødhjelpsorganisasjon har CARE et ansvar for å jobbe mot vold; både under stabile forhold og i kriser. Dette er også en viktig del av vårt mål om å oppnå likestilling mellom kjønnene.


Vår tilnærming til kjønnsbasert vold er tredelt:

 1. Forebyggende arbeid
 2. Risikoreduserende arbeid
 3. Hjelp og støtte til voldsutsatte

Støtt vårt arbeid med kjønnsbasert vold

Som fast giver bidrar du til å gjøre livet tryggere for jenter og kvinner, og til at de får hjelp når de befinner seg i en krisesituasjon.