Hva er kjønnsbasert vold?

Kjønnsbasert vold er et av de mest systematiske og utbredte menneskerettighetsbruddene i verden.

CARE jobber med å redusere risikoen for å bli utsatt for og forebygge at kjønnsbasert vold forekommer. CARE jobber også med livreddende hjelp til kvinner og jenter som har blitt utsatt for kjønnsbasert vold.

Arbeid mot kjønnsbasert vold er avgjørende for å fremme likestilling, sikre kvinners rettigheter og utrydde fattigdom globalt.

Hva er kjønnsbasert vold

  • Kjønnsbasert vold er en alvorlig form for vold og diskriminering som forekommer på grunn av sosialt konstruerte og aksepterte kjønnsroller.
  • Kjønnsbasert vold omfatter mange ulike former for vold, som seksuelle vold, voldtekt, fysisk vold, emosjonell eller psykologisk vold, økonomisk vold, tvangs- og barneekteskap, kjønnslemlestelse, vold mot seksuelle minoriteter og æresdrap.
  • Kjønnsbasert vold forekommer mellom partnere, i nære relasjoner og i det offentlige rom, hvor det kan begås av bekjente eller fremmede.
  • Kjønnsbasert vold har store negative konsekvenser for voldsutsattes fysiske, psykiske og seksuelle helse, økonomi, utvikling og identitet. I verste fall kan det være fatalt. Denne typen vold har også negative konsekvenser for offerets familie og samfunnet generelt.

Fakta om kjønnsbasert vold

  • Globalt opplever 1 av 3 kvinner kjønnsbasert vold i løpet av livet (2021, UN Women)
  • Over 600 millioner kvinner bor i land hvor vold i hjemmet ikke er forbudt
  • Hver dag blir 137 kvinner drept av et familiemedlem globalt
  • Opptil 50 prosent av alle seksuelle overgrep skjer mot jenter under 16 år
  • 650 millioner av dagens kvinner blir giftet bort før de fyller 18 år
  • Minst 200 millioner av alle som blir usatt for menneskehandel er jenter eller kvinner

På grunn av stigma verden over rundt denne typen vold og frykt for konsekvensene for å stå frem, er det mange ofre som ikke søker hjelp. Det betyr at de reelle tallene nok er mye høyere.

Årsakene til kjønnsbasert vold er mange

Ulikhet (i maktforholdet) mellom kjønnene er den underliggende årsaken til at kjønnsbasert vold skjer, men det er også en konsekvens av fattigdom, mangel på ressurser, urettferdighet og konflikter.

Forekomsten av og risikoen for å bli utsatt for kjønnsbasert vold øker også i krisesituasjoner. Dette er fordi kriser, som følge av konflikter eller naturkatastrofer, som regel bryter samfunns- og familiestruktur. Strukturer som vanligvis beskytter befolkningen.

I krig og konflikt brukes ofte seksuelle overgrep, tvangs- og barneekteskap og handel med kvinner og barn som våpen av stridende parter. Dette er i dag anerkjent som forbrytelser mot menneskeheten.

Å få slutt på kjønnsbasert vold er en viktig del av CAREs arbeid.

Vi bruker vår ekspertise i ulike land for å sikre at vi takler de grunnleggende årsakene til vold mot kvinner. Engasjering av menn er en viktig del av arbeidet vårt for å få slutt på kjønnsbasert vold.

Bli med i kampen mot kjønnsbasert vold