4 tiltak for å få slutt på vold mot kvinner

CARE jobber med å forebygge kjønnsbasert vold og tilby hjelp til voldsutsatte.
1 av 3 kvinner opplever vold i løpet av livet. De to hyppigste formene for vold mot kvinner er partnervold og seksuell vold. I krisesituasjoner øker volden, ofte til 2 av 3 kvinner.

Vold mot kvinner rammer ikke bare kvinnene selv, men har enorme kostnader for familien og samfunnet. I 2018 anslo CARE at kostnaden på vold mot kvinner var opp mot 2 % av global BNP.

Vold mot kvinner er først og fremst et grunnleggende menneskerettighetsbrudd. Men de økonomiske samfunnskostnadene peker ytterligere på hvorfor vi må jobbe sammen for å få slutt på vold mot kvinner.

«Det kreves konkret handling for å få slutt på vold mot kvinner og sikre at de som utsettes for vold får den hjelpen de trenger. Dette gjelder særlig i krisetider.»

Her er fire måter CARE jobber for å få forebygge vold mot kvinner:

1. Målrettet tiltak som del av kriseforberedelser

Vold mot kvinner øker i krisesituasjoner, men vi vet aldri når en krise inntreffer eller hvordan den rammer. Vi utarbeider derfor systemer for å sikre tilgang til hjelp og støtte som en del av kriseforberedelser. Det innebærer å sikre helsetjenester, psykisk helsevern, juridisk oppfølging og økonomisk støtte i krisetider.

CARE jobber med å nå ut til ofre i vanskelige situasjoner, for eksempel til kvinner som ikke har mulighet til å oppsøke hjelpetjenester personlig.

Dette bidrar CARE med:

  • Holde hjelpeinstanser åpne
  • Oppdatere og distribuere informasjon
  • Benytte digital kommunikasjon
  • Sørge for tilstrekkelig tilgang på legemidler og utstyr
  • Opplæring av støtteapparat

2. Styrke kvinners økonomiske, politiske og sosiale selvstendighet

Kvinner som er økonomisk avhengig av en mann vil være mer utsatt for overgrep og utnytting. Et viktig tiltak for å bekjempe vold handler derfor om å styrke kvinners økonomiske situasjon, tilrettelegge for og støtte jenters utdanning og kvinners deltakelse i arbeidslivet.

Dette bidrar CARE med:

  • Spare- og lånegrupper
  • Lese-, skrive, og regnekurs
  • Opplæring i entreprenørskap
  • Mentorordninger til gründertalenter

3. Engasjere menn og gutter i arbeidet mot vold mot kvinner

For å bekjempe vold mot kvinner og styrke likestilling, må både kvinner og menn engasjere seg sammen.

Dette arbeider CARE med:

  • Å engasjere gutter, menn og ledere i samfunnet for å endre kjønns- og sosiale normer og kulturer som aksepterer vold mot kvinner.

Tall fra Rwanda, et av CAREs programmer, viser at de rapporterte tilfellene av partnervold ble redusert med 55 prosent.

4. Støtte kvinneorganisasjoner og lokale tiltak

Samfunnsendringer starter lokalt og sivilsamfunnet spiller en avgjørende rolle i å fremme holdningsendringer og å tilby støtte til voldsutsatte. Mange steder er lokale kvinneorganisasjoner blant de aller viktigste samfunnsaktørene, som følger opp ofre med helsehjelp og juridisk støtte.

I krisesituasjoner svekkes ofte offentlige systemer, og mange lokalsamfunn avhengig av lokale organisasjoner er i beredskap. CARE arbeider derfor for å støtte disse organisasjonene slik at de kan fortsette det livsviktige arbeidet.

Støtt arbeidet for å få slutt på vold mot kvinner