STEG 4

Jevnlig dialog

Selv om dere kartlegger, har rutiner på plass og stiller krav, er jevnlig dialog om likestilling også viktig, blant annet fordi det gir grobunn til bedre kjennskap til den lokale konteksten underleverandører operer i - det kan åpne dører.

Vi jobber for et felles datasett som kan måle likestillingsoppnåelse

Vi bruker rutine - og analysearbeidet aktivt som er felles for alle leverandører. Finner eventuelle hindre for gjennomføring slik at vi kan hjelpe leverandørene med å finne løsninger. Et felles datasett hjelper oss å måle likestillingsoppnåelser i hele virksomheten.

FN mål ikon 5.b Teknologisk deltakelse

Vi tilpasser lokal innsikt

Vi samarbeider med lokale organisasjoner og initiativer for likestilling. Lokale organisasjoner er nærmest hverdagens utfordringer og løsninger.

FN mål ikon 5.c Likestillingpolitikk og -lovverk

Vi tilpasser aktsomhetsvurderinger til bedriftens kontekst, drift og verdikjeder.

FN mål ikon 5. Likestilling mellom kjønnene

Vi sørger for interessentdialog

Vi inviterer fagforeninger og interessenter til dialog

FN mål ikon 5.c Likestillingpolitikk og -lovverk

Vi har faste punkter som likelønn, foreldrerettigheter, karriereutvikling og tiltak mot vold og trakassering på agendaen.

FN mål ikon 5.1 Stoppe diskriminering

Vi utfører kjønnssensitive revisjoner

Vi har metoder for revisjonsarbeidet som sikrer kvinners perspektiv.

FN mål ikon 5.5 Sikre kvinners deltakelse

Vi sørger for å ha kvinnelige revisorer i intervjusituasjoner.

FN mål ikon 5. Likestilling mellom kjønnene

Vi kurser alle ansatte

Vi sørger for å kurse alle ansatte om seksuell trakassering og våre håndteringsmekanismer for dette.

FN mål ikon 5. Likestilling mellom kjønnene

Du har markert 0 punkter i sjekklisten. Vi håper det er god motivasjon for det videre arbeidet for likestilling i verdikjeden!

Alle må starte et sted! Bruk gjerne denne sjekklisten aktivt i deres videre arbeid internt. På de neste sidene finner du mer inspirasjon til hvordan din bedrift kan få fart på arbeidet for likestilling i verdikjeden. Du gjerne ta kontakt med næringslivsansvarlig Ingrid Fuglår om du vil ha innspill fra oss i CARE: Ingrid.Fuglar@care.no
Dere er på rett vei! Det er et godt utgangspunkt for å virkelig sette fart på arbeidet for å sikre kvinner bedre arbeidsforhold. På de neste sidene finner du mer inspirasjon til dette viktige arbeidet.
Dere er godt igang! Det er et godt utgangspunkt for å virkelig sette fart på arbeidet for å sikre kvinner bedre arbeidsforhold. På de neste sidene finner du mer inspirasjon til det viktige arbeidet.
Dette er veldig bra! Det er tydelig at din bedrift tar arbeid med likestilling i verdikjeden på alvor. Dere bidrar til at kvinner får bedre arbeidsforhold og sine rettigheter respektert. Se gjerne på de neste sidene for mer inspirasjon til dette viktige arbeidet.
Hovedbilde
Forankring

Er likestillingsarbeidet forankret?

Vi har likestilling i verdikjeden som prioritet i våre strategier

Vi etablerer en kultur for at likestilling kontinuerlig er en del av bedriftens verdiskapning.

Vi engasjerer menn i bærekraft- og likestillingsarbeidet, fordi likestilling gagner alle.

Vi måler likestilling i verdikjeden og rapporterer til ledelsen. Vi har definert hvor ansvaret for prioriteringen ligger.

Forankring

Er likestillingsarbeidet forankret?

Bedriftens retningslinjer speiler målet om likestilling

Vi velger leverandører eid av kvinner og fra små og mellomstore aktører. Slik bidrar vi til å skape en inkluderende verdikjede.

Vi har retningslinjer for levelønn.

Vi har retningslinjer mot kjønnsbasert vold og trakassering.

Vi har rutiner for å overholde retningslinjene.

Vi velger leverandører som har retningslinjer for levelønn og om nulltoleranse mot kjønnsbasert vold og trakassering. Vi ber også om innsyn i retningslinjene.

STEG 1 - Forankring

Veien videre

Vil dere starte med arbeidet? Noen ganger er det fint å starte hjemme. Flere likestillingsutfordringer i verden er de samme som i Norge.
Noen ganger er det fint å starte hjemme i egen havn. Flere likestillingsutfordringer i verden er de samme som i Norge.

Dere har kommet i gang med forankringsarbeidet. Det er her alt starter! Her er noen gode ressurser for å holde stø kurs fremover.

Vil dere vite mer om hva norkse bedrifter ofte lykkes med i likestillingsarbeidet i åpenhetsloven? Sjekk ut lenkene under.

Dere som er så godt i gang, vet at bærekraft- og likestillingsarbeid er en kontinuerlig prosess. Hold dere derfor løpende oppdatert på ansvarlig næringsliv og retningslinjene fra OECD gjennom blant annet OECD Kontaktpunkt.

Vil dere vite mer om hva norske bedrifter ofte lykkes med i likestillingsarbeidet i åpenhetsloven? Se mer her:

Kartlegging

Har dere data på likestilling?

Vi sørger for å ha statistikk og data

Vi kartlegger hvor mange menn og kvinner som deltar i vår verdikjede.

Vi kartlegger lønnsvilkår, foreldrepermisjon og helserettigheter for alle kjønn.

Vi kartlegger tall for kvinner på ulike nivåer og i ulike stillinger.

Kartlegging

Har dere data på likestilling?

Vi håndterer risiko

Vi etterspør og sikrer at risikovurderinger har et kjønnsperspektiv.

Vi utfører kjønnssensitive revisjoner hos leverandører.

Kartlegging

Har dere data på likestilling?

Vi forhindrer overtredelser

Vi ber om - og holder oversikt over hvor mange rapporterte hendelser med kjønnsbasert vold som forekommer på og rundt arbeidsplassen, for eksempel seksuell trakassering eller vold på reise til jobb.

Kartlegging

Har dere data på likestilling?

Vi etterspør utviklingsmuligheter av kvinner

Vi sjekker hvorvidt leverandørene våre tilbyr muligheter for kvinner til å få kurs og oppfølging og erfaring som gjør det mulig for kvinner å tiltre i lederstillinger.

STEG 2 - Kartlegging

Veien videre

En måte å sørge for anstendige arbeidsvilkår er å belyse, heve kunnskap om og motvirke kjønnsbasert vold og trakassering på arbeisplassen. Dette er noe vi også jobber med i Norge. Stortinget behandler nå en internasjonal forpliktelse som skal forhindre seksuell trakassering på norske arbeidsplasser.

Det lønner seg å få kvinner inn i verdikjeden. Her har mange nye muligheter kommet frem og liv blitt endret. Les mer om hvordan under:

En viktig del av arbeidet med å sørge for likestilte og anstendige arbeidsvilkår er å belyse, heve kunnskap om og å motvirke kjønnsbasert vold og trakassering på arbeidsplassen.

Det lønner seg ogs å å få kvinner inn i verdikjeden. Her har mange nye muligheter kommet frem og liv blitt endret. Les mer om dette under:

Gode data avdekker risiko og kan gi bedre resultater i arbeidet med likestilling. Dere er igang med å samle data og lage oversikt. Bra! Opererer din bedrift i landbruks-, plagg- eller fottøybransjen, så anbefaler vi verktøyet SheDIL– et produkt fra FOKUS. Verktøyet er spesielt egnet for å kartlegge og ivareta kjønnsperspektivet i arbeidet med å sikre alle mennesker anstendige arbeidsforhold.

I ulike bransjer er risikoen for diskriminerende praksis og ulikestilling forskjellig. Er du interessert i å lese mer om hvordan likestillingsarbeid kan styrkes i kapitalbransjen? Les mer under:

Gode data avdekker risiko og kan gi bedre resultater i arbeidet med likestilling. Dere gjør allerede en kjempejobb med å samle data og lage oversikt. Operer din bedrift i landbruks-, kles- eller fottøybransjen, så anbefaler vi verktøyet SheDIL– et produkt fra FOKUS. Verktøyet er spesielt egnet for å kartlegge og ivareta kjønnsperspektivet i arbeidet med å sikre alle mennesker anstendige arbeidsforhold.

I ulike bransjer er risikoen for diskriminerende praksis og ulikestilling forskjellig. Er du interessert i å lese mer om hvordan likestillingsarbeid kan styrkes i kapitalbransjen? Les mer under:

Sett krav

Setter dere likestillingskrav?

Vi inkluderer likestillingstiltak ved kontraktinngåelser

Vi sørger for at eksempelvis retningslinjer mot vold og trakassering, ammepauser og foreldrepermisjon for ansatte inngår i kontrakter.

Sett krav

Setter dere likestillingskrav?

Vi oppfordrer til kvinners medvirkning

Vi etterspør kvinners mulighet for medvirkning på arbeidsplassen.

Vi sørger for kjønnsnøytrale varslingskanaler.

Vi sikrer muligheten til organisering av ansatte og kvinners representasjon.

Vi sikrer kvinners reelle ledelse i bedriften og likeverdige bidrag i avgjørelser.

Sett krav

Setter dere likestillingskrav?

Vi støtter tilgang til helsetjeneste

Vi gir fordeler som dekker reproduktive helsetjenester for kvinner, da mange kvinner planlegger, gjennomfører eller har gjennomgått et svangerskap.

Vi tilbyr ekspertise eller materiell på arbeidsplassen for å nå kvinner med nødvendig informasjon om helsetjenester.

Vi sørger for at arbeidsplassen har trygge og nødvendige sanitære fasiliteter som ivaretar behovene til kvinner, også under menstruasjonsperioder.

Sett krav

Setter dere likestillingskrav?

Vi anerkjenner ulik fordeling av ubetalt omsorgsarbeid

Vi bevisstgjør leverandører om skjev fordeling av ubetalt omsorgsarbeid. De fleste steder i verden utfører kvinner den største delen av ulønnet omsorgsarbeid i en husholdning. Dette frarøver kvinner ofte muligheter for karriereklatring, delaktighet i samfunnet og økonomisk verdiskapning.

STEG 3 - Sett krav

Veien videre

Det er flere måter å jobbe med å sette krav til leverandører på. Ved å jobbe sammen kan endring skje! Se gjerne dette eksempelet på hvordan en bedrift i Norge jobber med akkurat dette punktet.
Dere er bevisste på flere faktorer som er viktige for å heve likestillingsarbeidet hos leverandører. Bra! Det er flere måter å jobbe med å sette krav til leverandører på. Ved at flere går sammen får vi til endring. Fortsett det gode arbeidet dere gjør!
Ved å stille krav til leverandører er flere med på å drive frem likestillingsarbeidet. Det er dere igang med. Bevissthet rundt innkjøpsmakt vil kunne styrke forhold dere ønsker forbedring på og å rette søkelyset mot. En måte å belyse dette på er når dere ved kontraktinngåelser stiller krav til for eksempel at leverandører skal ha retningslinjer for håndtering av trakassering på arbeidsplassen. Se gjerne våre innspill til likestillingsarbeid i klesindustrien her.
Dere har gjort gode investeringer i å stille krav til deres leverandører. Det er slik endring skjer og bevisstheten om likestilling øker. Når flere gjør som dere får enda flere kvinner gode muligheter til økt deltakelse og anerkjennelse i arbeidslivet. Ønsker du innspill til likestillingsarbeid i klesindustrien?
Jevnlig dialog

Snakker dere ofte om likestilling?

Vi jobber for et felles datasett som kan måle likestillingsoppnåelse

Vi bruker rutine - og analysearbeidet aktivt som er felles for alle leverandører. Finner eventuelle hindre for gjennomføring slik at vi kan hjelpe leverandørene med å finne løsninger. Et felles datasett hjelper oss å måle likestillingsoppnåelser i hele virksomheten.

Jevnlig dialog

Snakker dere ofte om likestilling?

Vi tilpasser lokal innsikt

Vi samarbeider med lokale organisasjoner og initiativer for likestilling. Lokale organisasjoner er nærmest hverdagens utfordringer og løsninger.

Vi tilpasser aktsomhetsvurderinger til bedriftens kontekst, drift og verdikjeder.

Jevnlig dialog

Snakker dere ofte om likestilling?

Vi sørger for interessentdialog

Vi inviterer fagforeninger og interessenter til dialog

Vi har faste punkter som likelønn, foreldrerettigheter, karriereutvikling og tiltak mot vold og trakassering på agendaen.

Jevnlig dialog

Snakker dere ofte om likestilling?

Vi utfører kjønnssensitive revisjoner

Vi har metoder for revisjonsarbeidet som sikrer kvinners perspektiv.

Vi sørger for å ha kvinnelige revisorer i intervjusituasjoner.

Jevnlig dialog

Snakker dere ofte om likestilling?

Vi kurser alle ansatte

Vi sørger for å kurse alle ansatte om seksuell trakassering og våre håndteringsmekanismer for dette.

STEG 4 - Jevnlig dialog

Veien videre

Jevnlig dialog er en styrke på alle arbeidsplasser! Det er ved å lytte til hverandre at vi har mulighet til å forstå. Er dere omfattet av åpenhetsloven i bedriften? Hvis dere vil ha en rask innføring i hvordan dere kan starte med likestillingsabeidet i leverandør hos dere, se gjerne ressursen under:
Dialog med interessenter er viktig for fremdrift og gode arbeidsvilkår. Bra at dere er i gang! Vi ser flere gode eksempler på hvordan det å lytte til organiserte på arbeidsplassen, hvor kvinner også utgjør en andel, gir bedre arbeidsvilkår for alle. Her er noen innspill til det kontinuerlige arbeidet med å motvirke seksuell trakassering på arbeidsplassen som er et omfattende likestillingsproblem.
Dere er virkelig på ballen! Dialog med interessenter er viktig for fremdrift og gode arbeidsvilkår. Vi ser flere gode eksempler på hvordan det å lytte til organiserte på arbeidsplassen, hvor kvinner også utgjør en andel, gir bedre arbeidsvilkår for alle. Fortsett det gode arbeidet! Er det risiko for diskriminering av kvinner må du sørge for at kvinner blir hørt. Her er noen innspill til det kontinuerlige arbeidet med aktsomhetsvurderinger og motvirking av seksuell trakassering som er et omfattende likestillingsproblem.
Dere er gode på helhetsarbeid og gjør en solid jobb med å sikre jevnlig dialog med interessenter og arbeidere. Vi ser flere gode eksempler på hvordan det å lytte til organiserte på arbeidsplassen, hvor kvinner også utgjør en andel, gir bedre arbeidsvilkår for alle. Her er noen innspill til det kontinuerlige arbeidet med aktsomhetsvurderinger og motvirking av seksuell trakassering som er et omfattende likestillingsproblem.
Kommunisér

Viser dere frem godt arbeid?

Bestepraksis

Viser hvordan deres bedrift jobber med likestilling i verdikjeden til inspirasjon både internt og eksternt.

Bruker eksterne og interne kommunikasjonskanaler til å skryte av leverandører som gjør godt arbeid på feltet.

Kommunisér

Viser dere frem godt arbeid?

Synliggjør din historie gjennom CARE

Ta kontakt med CAREs næringslivsansvarlig. Vi samler gode historier på hvordan bedrifter jobber med dette til inspirasjon for andre.

Gjenopprett

Samarbeider dere med relevante aktører?

Vi kartlegger lokale organisasjoner

Vi kartlegger lokale organisasjoner med kompetanse på likestilling og kvinners rettigheter.

Vi inviterer kartlagte organisasjoner på faste dialogmøter for økt innsikt.

Gjenopprett

Samarbeider dere med relevante aktører?

Vi engasjerer menn i kvinners rettigheter

For å endre holdning og samfunnsnormer engasjerer vi menn på forskjellige måter.

Vi jobber med lokale samarbeidspartnere for å øke forståelse av kjønnsroller i samfunnet også blant menn.

Gjenopprett

Samarbeider dere med relevante aktører?

Vi samarbeider med bedriftens advokatteam

Vi jobber for å identifisere juridiske endringer som vil styrke kvinners rettigheter og beskytte kvinnelige arbeidere.

Vi samarbeider med leverandører og sivilsamfunnsorganisasjoner for økt innsikt.

Gjenopprett

Samarbeider dere med relevante aktører?

Vi tar ansvar når vi oppdager at vi har medvirket til skade og feil.

Vi har rutiner for å følge opp varslinger for saker i verdikjeden.

Vi sørger for at varslingssaker blir tatt på alvor, og at varsler føler seg godt ivaretatt.

Når vi oppdager at urett har skjedd, tar vi ansvar for å erstatte og / eller gjenopprette skaden eller feilen vi har medvirket til.

Vi har en strategi som sier noe om at dersom vi oppdager grove menneskerettighetsbrudd, vil dette bli tett fulgt opp, og menneskene vil motta erstatning, og fulgt tett opp i etterkant.

STEG 6 - Gjenopprett

Veien videre

Forventninger til kjønn er forskjellig over hele verden, men mye er likt og overføres mellom generasjoner.

Se gjerne nærmere på filmressursene under for hvordan vi kan jobbe med normer og forventninger til kjønn i samfunnet, også på arbeidsplasser.

Det er mange som er deltar i arbeidet med for å belyse og forbedre lokale forhold. De fleste bedrifter som tilpasser sin aktsomhetsvurderinger lokale forhold lykkes. Lokale aktører er tettest på egen virkelighet. Se mer om eksempler på dette under:
Det er mange som er deltar i arbeidet med for å belyse og forbedre lokale forhold. De fleste bedrifter som tilpasser sin aktsomhetsvurderinger lokale forhold lykkes. Les mer om dette under:
Det er mange som er deltar i arbeidet med for å belyse og forbedre lokale forhold. De fleste bedrifter som tilpasser sin aktsomhetsvurderinger lokale forhold lykkes. Les mer om dette under:

Takk for at du tok deg tid til å bruke vårt verktøy!

Vi håper du har blitt inspirert til å inkludere likestilling i arbeidet med din verdikjede.

Ta kontakt med Ingrid for en uforpliktende prat. Vi vil gjerne høre om dine resultater!